Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

D.U.K. - Dažnai užduodami klausimai

Kokios lengvatos ir kokiomis sąlygomis teikiamos socialiai remtiniems gyventojams?

Nepasiturintiems gyventojams 100 proc. apmokama  projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, statybos techninės priežiūros išlaidų, taip pat kredito draudimo įmokos, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos;

Kad valstybė kompensuotų būstui modernizuoti skirtą kreditą ir palūkanas, savo daugiabučio namo atnaujinime ketinanti dalyvauti nepasiturintis gyventojas turi raštu kreiptis į savivaldybės, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, kad ši išduotų pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už šildymą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

Kad valstybė nepasiturintiems gyventojams padengtų visas projekto parengimo ir įgyvendinimo, statybos techninės priežiūros išlaidas Projekto administratorius turi kreiptis į Būsto energijos taupymo agentūra su prašymu suteikti valstybės paramą.

Pažymėtina, kad jeigu Projekto administratorius savivaldybės administracijai pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nuo kito mėnesio, už kurį skiriama būsto šildymo kompensacija, jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, o nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Ar pabaigus renovuoti namą Projekto administratorius turi pateikti ataskaitą už padarytus darbus?

Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą, ne vėliau kaip per 25 darbo dienas Projekto administratorius butų ir kitų patalpų savininkams privalo pateikti ataskaitą (nurodomi duomenys ir informacija apie projekto įgyvendinimą, atliktus darbus pagal Investicijų plane nurodytas priemones, patirtas faktines projekto įgyvendinimo išlaidas, investicijų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams;

Taip pat pažymėtina, kad vadovaujantis „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų“ 7.3 p. administratorius privalo „pateikti patalpų savininkams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės  ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims paaiškinimus žodžiu, raštu ir (ar) elektroninu laišku apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokėjimus, įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, kitus darbus ar suteiktas paslaugas, leisti susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais.

Kaip dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) Programoje?

Dalyvauti Programoje galima:
Per savivaldybes. Savivaldybės savo iniciatyva atrenka neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus (kai kuriais atvejais gyventojai pasiūlo neefektyviausiai energiją vartojančius namus) ir paskiria Programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą. Gyventojams nereikia prisiimti jokių organizacinių įsipareigojimų, projekto įgyvendinimo rizikos – visu atnaujinimo procesu rūpinasi savivaldybės paskirtas projekto administratorius.
Pačių gyventojų iniciatyva. Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva, namo savininkų daugumos pritarimu per bendrijos pirmininką ar per gyventojų paskirtą projekto administratorių. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.
Pažymėtina, kad Aplinkos ministerija skelbia kvietimus savivaldybės administracijoms teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus. Paskelbus kvietimą savivaldybės pagal kvietime nurodytus kriterijus vykdo galimų atnaujinti namų atranką pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojų ar Projekto įgyvendinimo administratorių arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorių teikiamus pasiūlymus. Atrinktų namų sąrašas kartu su paraiškoje nurodytais dokumentais yra teikiamas Būsto energijos taupymo agentūrai.

Kada bankas gali atsisakyti suteikti paskolą?

Bankai atsisako suteikti kreditus tiems daugiabučiams namams, kuriuose yra daugiau nei 10 procentų įsiskolinusių butų. Skolininkais laikomi tie gyventojai, kurie už komunalines paslaugas, jas teikiančioms įmonėms, yra skolingi daugiau nei 174 eurus arba 600 litų.