Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

D.U.K. - Dažnai užduodami klausimai

Koks statinio projektas turi būti parengtas, koks leidimas statybai gaunamas, kaip statybos darbai užbaigti, jeigu norime dalyvauti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje JESSICA?

Kai planuojama gauti valstybės paramą ir/ar lengvatinį kreditą, pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinamam (modernizuojamam) daugiabučiui namui turi būti rengiamas (kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 20 str. 1. d. 3. p.) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas, gaunamas (kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 23 str. 1. d. 3. p.) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą (kaip tai apibrėžta Statybos įstatymo 24 str. 1. d.), Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas statybos užbaigimo aktas.

Ar būtina, kaip mums pataria, prieš atliekant renovacijos projektą ištirti mūsų namo konstrukcijas? Kas tokius darbus atlieka?

Kaip apibrėžta statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 11 priedo 5.7. p., vieni iš pastato atnaujinimo Projekto rengimo dokumentų yra pastato laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų tyrimų, matavimų, jų techninės būklės įvertinimo dokumentai, kurie rengiami vadovaujantis STR 1.04.01:2002 „Esamų statinių tyrimai“.

Kaip apibrėžta STR 1.04.01:2002 III. 6.1.p., tyrinėtoju gali būti fizinis asmuo, juridinis asmuo, kita užsienio organizacija, kuriems Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra suteikta teisė būti statinio projektuotoju.

Tyrimų tikslas – įvertinti konkretaus atnaujinamo (modernizuojamo) namo techninę būklę ir pateikti tyrimų išvadas bei rekomendacijas dėl statinio ekspertizės atlikimo reikalingumo (atvejui kai pvz.: yra didelės laikančiųjų konstrukcijų deformacijos, suirimai ir projektuotojas, vadovaudamasis vien savo kompetencija ir atsakomybe, negali prisiimti sprendimų rizikos), kad suprojektuotas ir atnaujintas statinys:

1) per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką atitiktų esminius statinių reikalavimus;

2) nesukeltų gretimų statinių deformacijų;

3) atitiktų statinių normatyvinės kokybės reikalavimus.

Kai statytojas (užsakovas) ar statinio naudotojas statinių tyrimus organizuoja pats (savo lėšomis), tyrinėtoją jis gali pasirinkti savo nuožiūra arba konkurso tvarka.

Kai daugiabučiai namai atnaujinami (modernizuojami) pagal Vyriausybės patvirtintą programą, dažniausiai statinio ištyrimo paslaugos pavedamos pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą rengsiančiam projektuotojui (kuris privalo statinių tyrimų užsakovui pateikti ataskaitą, kurioje turi būti statinio (jo dalies/ių) tyrimų išvados ir rekomendacijos dėl statinio (jų dalies/ių) ekspertizės atlikimo reikalingumo ir reikalui esant pats ją organizuoti), įtraukiant šias paslaugas į statinio projekto rengimo Techninę užduotį, o tuo pačiu – projekto rengimo paslaugų pirkimo sąlygas.

Kada statytojui bus kompensuotos projektavimo ir techninės priežiūros, administravimo išlaidos?

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, projekto priežiūros vykdymo, techninės priežiūros, projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos yra kompensuojamos (apmokamos) įgyvendinus jį.

Nuo ko pradėti pasirengimą dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje?

Visus būtinus paruošiamuosius darbus galima atlikti trimis etapais:

1) Paruošiamas preliminarus pasiūlymas gyventojams dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) tikslingumo.

Namo bendrijos valdyba, pirmininkas ar administratorius turėtų apibendrinti informaciją apie namo fizinę ir energinę būklę, duomenis apie laukiamus atnaujinimo rezultatus, valstybės paramos teikimo būdus ir galimybes.

Valdytojas ar administratorius gyventojams asmeniškai ar įmesdamas į pašto dėžutes įteikia šią informaciją bei preliminarų pasiūlymą.

2) Priimamas savininkų sprendimas.

Kai pirmas žingsnis atliktas, kviečiamas būsto savininkų susirinkimas, kuriame gyventojai nutaria atnaujinti būstą, t.y. parengti namo atnaujinimo projektą.

Susirinkimą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas vadovaudamasis bendrijos įstatais arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartimi, o jei bendrijos daugiabutyje dar nėra ar jungtinės veiklos sutartis nesudaryta – Civiliniu kodeksu. Sprendimą atnaujinti namą priima butų ir kitų patalpų savininkų dauguma (50 proc. + 1  balsas).

Į susirinkimą siūlome pakviesti Būsto energijos taupymo agentūros specialistą, kuris suteiks visą informaciją apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, jos reikalavimus, galimybes pasinaudoti valstybės parama, pateiks sėkmingai įgyvendintų projektų pavyzdžių. Ši paslauga gyventojams teikiama nemokamai.

3) Pradedamas rengti namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Patalpų savininkai konkurso būdu pasirenka specialistus, kurie įvertina namo energinį naudingumą ir parengia investicijų planą. Energinio naudingumo sertifikatą išduodančių specialistų registrą tvarko Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Investicijų planas rengiamas remiantis namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės įvertinimo duomenimis.

Plane nustatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, jų energinis naudingumas, preliminari numatomų priemonių įgyvendinimo kaina ir investicijų atsipirkimo laikas. Sudaromas preliminarus finansavimo planas.

Parengtą planą specialistai gali viešai aptarti su patalpų savininkais, o tada suderinti su Agentūra. Gyventojams belieka susirinkime ar balsuojant raštu planą patvirtinti ir darbai gali prasidėti.