Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Kreditavimo sutarties pasirašymas

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius), finansinė institucija

Pasirašęs rangos darbų sutartį namo valdytojas arba savivaldybės paskirtas administratorius kreipiasi į finansinės institucijos vadybininką dėl kreditavimo sutarties pasirašymo savo vardu naudos gavėjų naudai. Administratorius finansinei institucijai pateikia šiuos dokumentus:

  • Pasirašyta rangos darbų sutartis
  • Detalizuota pasiūlymo kaina atskiram namui
  • Įkainotas veiklos grafikas
  • Paskaičiuota kiekvienam butui suma (naudos gavėjų sąrašas)
  • Rangovo įstatai
  • Rangovo įmonės registravimo pažymėjimas
  • Rangovo direktoriaus skyrimo įsakymas ar sprendimas
  • Rangovo įmonės vadovo tapatybę patvirtinantis dokumentas
  • Finansinė institucija gali paprašyti pateikti papildomus duomenis apie rangovą (metines ataskaitas, balansą, kitus ekonominius rodiklius ir t.t)

Įvertinus rangovą finansinė institucija parengia kreditavimo sutartį. Su pasirašyta kredito sutartimi Projekto administratorius supažindina pasirašytinai visus būsto savininkus (kredito gavėjus).

Kredito sutarties įregistravimas Nekilnojamojo turto registre

Kredito sutarties pasirašymo faktą Projekto administratorius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre, pažymėdamas tai atitinkamo pastato ir jame esančių butų/patalpų registro įraše*.

*Jeigu projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti) lengvatinis kreditas teikiamas butų ir kitų patalpų savininkų vardu ir dėl šio kredito su finansuotoju sudaroma lengvatinio kreditavimo sutartis, Projekto administratorius šios sutarties sudarymo faktą Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), nustatyta tvarka įregistruoja Nekilnojamojo turto registre – padaro žymą atitinkamo pastato ir jame esančių butų ar kitų patalpų registro įraše. Apie šio kredito sutarties sudarymo fakto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre Projekto administratorius per 3 darbo dienas nuo šio fakto įregistravimo raštu informuoja finansuotoją.