Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Kreipimasis į finansinę instituciją dėl kreditavimo

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius), finansinė institucija

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą patvirtinus butų savininkų susirinkime, namo valdytojas kreipiasi į finansinę instituciją dėl kredito suteikimo. Pateikus reikiamus dokumentus finansų institucijai, yra svarstomas kredito suteikimas ir priimamas preliminarus sprendimas suteikti kreditą. Tuomet namo valdytojas organizuoja rangos darbų pirkimą (aprašymas pateiktas žingsnyje „Statybos darbų pirkimas“), kurį įgyvendinus yra sudaroma kreditavimo sutartis su finansine institucija.

Rekomenduojama finansinių institucijų siūlomas sąlygas išsiaiškinti iš anksto, dar prieš priimant sprendimą butų savininkų susirinkime.

Finansinių institucijų vaidmuo:

Europos investicijų bankas (EIB) pasirašė sutartis su „SEB“, „Swedbank“, VIPA (Viešųjų investicijų plėtros agentūra) ir Šiaulių banku, kurie administruoja JESSICA apyvartinio fondo lėšas ir teikia lengvatines paskolas, skirtas daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui).

Pagrindinės kredito sutarties sąlygos

Kredito grąžinimo principus galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmąją sudaro „SEB“ ir „Swedbank“, antrąją – VIPA ir Šiaulių bankas:

• Paėmus kreditą iš pirmosios finansinių tarpininkų grupės, kredito grąžinimo atsakomybė tenka butų savininkams – jie turi atlikti mokėjimus tiesiogiai bankui. Taip pat, pasirinkus tokį kredito grąžinimo būdą turi būti atliekamas atitinkamas įrašas Nekilnojamojo turto registre apie sudarytą kredito sutartį.

• Paėmus kreditą iš antrosios finansinių tarpininkų grupės, butų savininkai gali pasirinkti vieną iš dviejų kredito gražinimo būdų:

o pirmasis – tapatus pirmosios grupės principams;

o antrasis – už kredito mokėjimus yra atsakingas Projekto administratorius (Projekto administratorius – bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius (toliau – Projekto administratorius)), surenkantis lėšas iš butų gyventojų ir perduodantis jas bankui. Butų savininkams vėluojant atlikti mokėjimus kažkurį laiko tarpą (priklausomai nuo institucijos), finansų institucija perima bendravimą su skolininku ir lėšų surinkimą iš Projekto administratoriaus. Taip pat pasirinkus šį kredito grąžinimo būdą nėra reikalaujama atlikti įrašus Nekilnojamojo turto registre.

Pagrindinės kredito sutarties sąlygos ir reikalingi dokumentai, siekiant gauti kreditą, pateikti skiltyje “Aktualūs dokumentai”.

Pastaba: Visi finansiniai tarpininkai (išskyrus Swedbank), priimdami sprendimą dėl kreditavimo, atsižvelgia į informaciją apie daugiabučio namo savininkų atsiskaitymus ir (arba) įsiskolinimus už suteiktas komunalines ir kitas paslaugas (nurodyta skyrelyje „Reikalingi dokumentai“). Į būsto savininko ar Projekto administratoriaus įsiskolinimą pagal kitas kredito sutartis nėra atsižvelgiama, taip pat nėra suvaržoma jo teisė tokias sutartis sudaryti ateityje.

Kredito grąžinimas anksčiau termino:

Projekto administratorius, naudos gavėjo pageidavimu, turi teisę grąžinti naudos gavėjui tenkantį Kreditą ar jo dalį finansiniam tarpininkui anksčiau termino. Administratorius pranešime apie išankstinį kredito grąžinimą nurodo sutarties rekvizitus (datą ir numerį), naudos gavėją, prieš terminą grąžinamos kredito sumos dydį ir mokėjimo dieną, kurią bus grąžinamas kreditas.

Atitinkamam naudos gavėjui grąžinant prieš terminą visą kreditą ar kredito dalį, naudos gavėjas taip pat privalo sumokėti ir iki faktinės kredito ar jo dalies grąžinimo dienos (mokėjimo dienos) priskaičiuotas palūkanas ir (ar) delspinigius (jei tokie būtų priskaičiuoti). Naudos gavėjui savo iniciatyva grąžinus prieš terminą dalį kredito arba kreditą sumažinus (po valstybės paramos gavimo) bus laikoma, kad naudos gavėjas sumokėjo anksčiausiai mokėtinas kredito įmokas, jei administratorius pranešime apie išankstinį kredito grąžinimą nenurodys kitaip.

Kreditavimo eiga

Finansinei institucijai pateikta paraiška su reikalingais priedais yra vertinama ir svarstoma. Apie priimtą sprendimą informuojamas projekto administratorius.

Daugiau informacijos apie kreditavimo sutarties pasirašymą pateikta žingsnyje „Kreditavimo sutarties pasirašymas“.

Kreditavimo teisinis reglamentavimas (dokumentai, kurie apibrėžia daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos kreditavimą):

 • LR civilinis kodeksas
 • LR valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
 • LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
 • LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
 • LR statybos įstatymas
 • LR viešųjų pirkimų įstatymas
 • Lietuvos būsto strategija, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr.60
 • Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213
 • Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos LR Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725
 • Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677
 • Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439
 • Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116
 • Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186
 • Butų ir kitų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti LR Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603

Kaip vyksta paskolos administravimo procesai

Toliau pateikiami du galimi kredito administravimo proceso scenarijai.

Kredito gavėjas – buto savininkas:

 • Kai finansuotojas namo atnaujinimo rangovams sumoka už atliktus darbus ar jų dalį, būsto savininkui laišku pateikiamas mokėjimų grafikas ir mokėtina suma;
 • Pagal sudarytą grafiką visu kredito grąžinimo laikotarpiu kiekvieną mėnesį būsto savininkas moka vienodą sumą;
 • Sutartyje yra nustatyta mokėjimo diena (vienoda visiems būsto savininkams), kurią finansuotojas automatiškai nurašo įmokas nuo būsto savininko sąskaitos banke;
 • Kol vyksta statybos darbai, kredito grąžinimo terminas yra atidedamas ir būsto savininkams reikia mokėti tik palūkanas;
 • Palūkanos skaičiuojamos nuo sumos, kuri išmokėta už atliktus statybos darbus.

Kredito gavėjas – Projekto administratorius:

 • Kai finansuotojas namo atnaujinimo rangovams sumoka už atliktus darbus ar jų dalį, Projekto administratoriui laišku pateikiamas mokėjimų grafikas ir mokėtina suma;
 • Pagal sudarytą grafiką visu kredito grąžinimo laikotarpiu kiekvieną mėnesį Projekto administratorius moka vienodą sumą;
 • Sutartyje yra nustatyta mokėjimo diena (arba dienų intervalas), kurią finansuotojas automatiškai nurašo įmokas nuo Projekto administratoriaus kaupiamosios sąskaitos banke;
 • Kol vyksta statybos darbai, kredito grąžinimo terminas yra atidedamas ir Projekto administratoriui reikia mokėti tik palūkanas;
 • Palūkanos skaičiuojamos nuo sumos, kuri išmokėta už atliktus statybos darbus;
 • Projekto administratorius sudaro individualų mokėjimų grafiką kiekvienam buto savininkui. Šią sumą kiekvienas buto savininkas kas mėnesį turi pervesti į kaupiamąją Projekto administratoriaus sąskaitą.

Abiem atvejais finansinės institucijos taiko atidėjimą mėnesinėms įmokoms. Konkreti atidėjimo trukmė dienomis priklauso nuo finansinės institucijos ir jos sąlygų (bendruoju atveju – už praėjusį mėnesį turi būti sumokama iki einamojo mėnesio vidurio).

Toliau pateikiamas paskolos administravimą iliustruojantis pavyzdys.

Pavyzdys. Tarkime, jog kredito sutartis buvo pasirašyta 2014 m. kovo 1 d. taikant 1,5 metų atidėjimą kredito gražinimui (paskutinė atidėjimo suma – 2015 m. rugpjūčio 31 d.). Šiuo 1,5 metų laikotarpiu gyventojui reikės mokėti tik palūkanas, apskaičiuotas pagal sumą, finansuotojo išmokėtą už atliktus statybos darbus.

Išmokėjimo už atliktus statybos darbus data Išmokėjimo už atliktus statybos darbus suma (Lt)(apskaičiuota proporcingai pagal buto plotą) Kas mėnesį mokamų palūkanų (3% fiksuotų metinių) suma (Lt) Mėnesių iki atidėjimo periodo pabaigos skaičius Palūkanų, kurios bus sumokėtos iki atidėjimo periodo pabaigos, suma (Lt)
2014 m. balandžio 1 d. 5 000 12,5 17 212,5
2014 m. lapkričio 1 d. 7 600 19 10 190
Iš viso2015 m. rugpjūčio 31 d. (atidėjimo kredito gražinimui periodo pabaigoje) 12 600   402,5

Informacija, kaip apskaičiuojama parama ir jos paskirstymas tarp butų, ir pavyzdinė lėšų paskirstymo lentelė pateikta skiltyje “Aktualūs dokumentai”.

Kaip vyksta paskolos administravimas, jei vienas iš butų priklauso savivaldybei ar jei name yra nepasiturinčių asmenų, kurių dalyvavimo programoje išlaidas padengia valstybė:

1. Dėl kredito draudimo įmokos, tenkančios daugiabučio namo butų savininkams, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, ir savivaldybių nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms, apmokėjimo Projekto administratorius kreipiasi į BETA pateikdama jos nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą kredito draudimo įmokoms apmokėti.
2. Kartu su 1 punkte nurodyti prašymu BETA pateikiama kredito draudimo sutarties ir savivaldybės išduotų pažymų, patvirtinančių, kad daugiabučio namo buto savininkai turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciąj, kopijos.
3. BETA, gavusi 1 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamas 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir dokumentų kopijų pateikimo įsitikina, kad prašyme nurodyti butų savininkai prašymo pateikimo dieną turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, patikrina, ar prašyme pateikta teisinga informacija apie savivaldybės teise valdomas gyvenamąsias patalpas, ar prašyme nurodytas prašomas apmokėti valstybės paramos dydis apskaičiuotas teisingai, priima sprendimą suteikti valstybės paramą kredito draudimo įmokoms apmokėti ir per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo suteikto dydžio valstybės paramą perveda į kreditą apdraudusios organizacijos atsiskaitomąją sąskaitą. Apie priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą ir šios paramos suteikimą BETA raštu informuoja Projekto administratorių.
4. Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad prašomas suteikti valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai, BETA, remdamasi Projekto administratoriaus pateiktais dokumentais ar jų kopijomis, patikslina valstybės paramos dydį, priima sprendimą suteikti valstybės paramą ir per 3 punkte nurodytą laiką valstybės paramą perveda į kreditą apdraudusios organizacijos atsiskaitomąją sąskaitą.
5. Kiekvieno mėnesio kreditas ir palūkanos, tenkantys savivaldybės nuosavybės teise valdmomoms gyvenamosioms patalpoms, apmokami įgyvendinus projektą, po to, kai BETA suteikia butų ir kitų patalpų savininkams Taisyklėse* nustatytytą valstybės paramą ir finansuotojas, atsižvelgdamas į suteiktos valstybės paramos dydžius, sumažiną projektui įgyvendinti suteiktą lengvatinį kreditą ir perskaičiuoja kredito ir palūkąnų mėnesines įmokas, tenkančias butų ir kitų patalpų savivininkams arba Projekto administratoriui, jeigu jis yra lengvatinio kredito gavėjas.
6. Dėl kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokų, tenkančių savivaldybės nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms, apmokėjimo Projekto administratorius raštu kreipiasi į BETA prašydamas patvirtinti valstybės paramos apmokant kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokų vienerių metų grafiką, pateikdamas jos nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą apmokant kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms, ir susijusius dokumentus.
7. BETA, gavusi 6 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamus susijusius dokumentus, įsitikina, kad prašyme nurodytas gyvenamąsias patalpas nuosavybės teise valdo savivaldybė, patikrina, ar šioms patalpoms tenkančios su projekto įgyvendinimu susijusios investicijos apskaičiuotos teisingai, ir priima sprendimą suteikti valstybės paramą.
8. BETA, priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms, perveda į kreditavimo sutartyje nurodytą kredito grąžinimo sąskaitą. Apie priimtą sprendimą suteikti valstybės paramą BETA per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo raštu informuoja finansuotoją.

*Taisyklės: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1725 (2009 m. gruodžio 16 d.). Aktuali redakcija: 2013 m. gruodžio 13 d.