Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Kreipimasis dėl valstybės paramos

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas, (arba savivaldybės paskirtas administratorius), BETA

Užbaigus vykdyti investicijų plane numatytus darbus, namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius) pateikia BETA prašymą suteikti valstybės paramą ir kitus BETA nustatytus dokumentus (prašymų formas rasite www.atnaujinkbusta.lt). BETA išnagrinėja pateiktus dokumentus ir per 20 darbo dienų priima sprendimą dėl paramos suteikimo.

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimą reglamentuoja valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės.

Valstybės paramos skyrimo procedūra

 • Užbaigus investicijų plane numatytus darbus, namo valdytojui (arba savivaldybės paskirtas administratorius) pateikia BETA prašymą dėl valstybės paramos.
 • Kai BETA specialistai, gavę prašymą dėl valstybės paramos skyrimo, įgyvendina pateiktų dokumentų kontrolę (tai yra patikrina, ar energijos sunaudojimo sąnaudos po daugiabučio namo atnaujinimo sumažėjo tiek, kiek numatyta teisės aktuose, ar visi dokumentai pateikti), nustatomas kompensacijos dydis ir BETA, pervesdama apskaičiuotą paramą kiekvienam individualiai, padengia būsto savininkų kreditų dalis bei grąžina dalį kredito bankui.

Dalyvaujant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir kreipiantis dėl valstybės paramos, suteikiama valstybės parama susideda iš dviejų dalių: pagrindinės (15 proc.) ir papildomos (15 proc. arba 25 proc.).

Pagrindinė valstybės paramos dalis (15 proc.)

 • Projekto administratorius kreipiasi į BETA, pateikdamas jos nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti.
 • BETA, gavusi prašymą ir kartu su juo reikalingų pateikti dokumentų kopijas, atlieka Taisyklėse* numatytus veiksmus ir priima sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos nesuteikti.
 • Priėmusi sprendimą suteikti valstybės paramą, BETA apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo informuoja:

Projekto administratorių, nurodydama valstybės paramos dydį, ir per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo apskaičiuoto dydžio valstybės paramą perveda į Projekto administratoriaus nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą, jeigu investicijos ar jų dalis energinį efektyvumą didinančioms priemonėms įgyvendinti apmokėtos butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis;

Finansuotoją, nurodydama valstybės paramos dydį, tenkantį energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu šios investicijos ar jų dalis apmokėtos suteikto lengvatinio kredito lėšomis.

 • Finansuotojas, gavęs 3.b. punkte nurodytą informaciją, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo, atsižvelgdamas į suteiktos valstybės paramos dydį, sumažina suteikto lengvatinio kredito dydį, perskaičiuoja butų ir kitų patalpų savininkams arba Projekto administratoriui, veikiančiam butų ir kitų patalpų savininkų naudai, jeigu jis yra lengvatinio kredito gavėjas, tenkančias lengvatinio kredito grąžinimo mėnesines įmokas ir apie tai informuoja BETA ir Projekto administratorių.
 • Jeigu kredito gavėjas yra Projekto administratorius, veikiantis butų ir kitų patalpų savininkų naudai, jis (Projekto administratorius), gavęs 4 punkte nurodytą finansuotojo informaciją apie suteiktos valstybės paramos lėšomis sumažintą jam tenkantį lengvatinį kreditą, per 5 darbo dienas perskaičiuoja butų ir kitų patalpų savininkams tenkančias mėnesines įmokas, susijusias su projekto įgyvendinimu, ir apie tai informuoja butų ir kitų patalpų savininkus.

*Taisyklės: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1725 (2009 m. gruodžio 16 d.). Aktuali redakcija: 2013 m. gruodžio 13 d.

Papildoma valstybės paramos dalis (dydis priklauso nuo papildomų sąlygų, kurios pateiktos prie paskolos apskaičiavimo) (15 arba 25 proc.)

 • Jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai laiku įgyvendina projektą ir BETA nustato, kad įgyvendinus šį projektą pasiekta ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažintos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams teikiama nustatyto dydžio papildoma valstybės parama – kompensuojama investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalis.
 • BETA, nustačiusi, kad įgyvendinus projektą įvykdytos Taisyklėse* nustatytos sąlygos, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apskaičiuoja papildomos valstybės paramos dydį, tenkantį energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, ir Projekto administratorių raštu informuoja apie galimybę kreiptis dėl papildomos valstybės paramos suteikimo.
 • Projekto administratorius, gavęs 2 punkte nurodytą informaciją, kreipiasi į BETA, pateikdamas jos nustatytos formos prašymą ir finansuotojo raštą apie negrąžinto lengvatinio kredito likutį, jeigu projektui įgyvendinti paimtas lengvatinis kreditas.
 • BETA, gavusi 3 punkte nurodytą prašymą ir finansuotojo išduotą raštą, patikrina prašyme nurodytą informaciją ir per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo priima sprendimą suteikti papildomą valstybės paramą. Prieš priimdama sprendimą, BETA su finansuotoju raštu suderina papildomos valstybės paramos, kurios lėšomis bus dengiamas lengvatinis kreditas ar jo dalis, dydį. Apie priimtą sprendimą BETA per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja Projekto administratorių irfinansuotoją, jeigu projektui įgyvendinti paimtas lengvatinis kreditas, nurodydama papildomos valstybės paramos dydį, tenkantį energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Gauti prašymai registruojami ir nagrinėjami iš eilės.

Jeigu projektui ar jo daliai įgyvendinti paimtas lengvatinis kreditas, papildomos valstybės paramos lėšas BETA perveda finansuotojui, kuris, atsižvelgdamas į suteiktos papildomos valstybės paramos dydį, sumažina suteikto ir negrąžinto lengvatinio kredito likutį, tenkantį butų ir kitų patalpų savininkams arba Projekto administratoriui, veikiančiam butų ir kitų patalpų savininkų naudai, jeigu jis yra lengvatinio kredito gavėjas, perskaičiuoja jiems tenkančias lengvatinio kredito mėnesines įmokas ir apie tai informuoja BETA ir Projekto administratorių.

Jeigu kredito gavėjas yra Projekto administratorius, veikiantis butų ir kitų patalpų savininkų naudai, jis (Projekto administratorius), gavęs finansuotojo informaciją apie papildomos valstybės paramos lėšomis sumažintą jam tenkantį lengvatinį kreditą, per 5 darbo dienas perskaičiuoja butų ir kitų patalpų savininkams tenkančias mėnesines įmokas, susijusias su projekto įgyvendinimu, ir apie tai informuoja butų ir kitų patalpų savininkus.

Jeigu projektas ar jo dalis įgyvendinti butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, papildomos valstybės paramos lėšas BETA perveda į Projekto administratoriaus nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.

*Taisyklės: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1725 (2009 m. gruodžio 16 d.). Aktuali redakcija: 2013 m. gruodžio 13 d.

Atkreipkite dėmesį, kad valstybės parama gali būti nesuteikta, jei pateikiami klaidingi ar nepilni dokumentai, todėl svarbu atidžiai užpildyti prašymą ir pateikti visus būtinus dokumentus.

Tuo atveju, jei BETA specialistai dokumentuose aptinka klaidų ar jei ne visi dokumentai yra pateikti, leidžiama aptiktas klaidas ištaisyti ir dar kartą pateikti dokumentus valstybės paramai gauti.

Lengvatinio kredito suteikimas

Valstybė taip pat suteikia lengvatinį kreditą projektui ar jo daliai parengti, ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti, ir (ar) statybos rangos darbams atlikti su 3 proc. fiksuotomis metinėmis palūkanomis visam paskolos grąžinimo laikotarpiui.

Nepasiturintiems gyventojams padengiama 100 proc. išlaidų (valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, skyrimas pateikiamas žingsnyje „Parama nepasiturintiems gyventojams“).