Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Įstatymai

ES teisės aktai:

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL L 210, 2006, p. 25)

Lietuvos įstatymai:

1) Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262)  Nuoroda

2) Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2009, Nr. 93-3961; Nauja įstatymo redakcija nuo 2015-01-01) Nuoroda

3) Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353)  Nuoroda

4) Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440)  Nuoroda

5) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)  Nuoroda

6) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102)  Nuoroda

7) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) Nuoroda

Įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai

1) Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1) Nuoroda

2) Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 Nuoroda

3) Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-107. Įsigaliojo 2015-04-01. Nuoroda

4) Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas Nuoroda

5) Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymą išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas Nuoroda

6) Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti0 apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452) Nuoroda

7) Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Žin. 2012, Nr. 6-194) Nuoroda

8)  Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 (Žin. 2012, Nr. 138-7088) Nuoroda

9) Pavyzdinės Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma Nuoroda

10) Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai Nuoroda

11) Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Žin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855) Nuoroda

12) Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633) Nuoroda

13) Statybos techninis reglamentavimas STR 1.12.05:2010 “Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai” Nuoroda

14) Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012″Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas” Nuoroda

15) Statybos techninis reglamentavimas STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902) Nuoroda

16) Statybos techninis reglamentavimas STR 1.02.06.2012 “Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas” Nuoroda

17) Statybos techninis reglamentavimas STR 1.02.09:2011″Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas” Nuoroda

18) Statybos techninis reglamentavimas STR 1.06.03.2002 “Statinio projekto epskertizė ir statinio ekspertizė”, patvirtintas Nuoroda

Dokumentų formos

Čia pateikiami pavyzdiniai dokumentai, skirti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimų raštu organizavimui, kai yra priimami sprendimai, susiję su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimu ir lengvatinio kredito ėmimu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šie dokumentai yra parengti vadovaujantis tik bendrosiomis Civilinio kodekso, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalininės nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų ir Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nuostatomis. Dėl šios priežasties kiekvienu konkrečiu atveju šiuos dokumentus reikėtų peržiūrėti ir pritaikyti taip, kad jie atitiktų ir daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatus, jungtinės veiklos sutartį ar atitinkamos savivaldybės patvirtintus butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalininės nuosavybės administravimo nuostatus bei kitus taikytinus teisės aktus ar dokumentus. Sprendimų priėmimas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime:

1) Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolas;

2) Vardinio balsavimo biuletenis;

3) Daugiabučio gyvenamojo namo dalyvių registracijos sąrašas.

4) Rekomenduojama protokolo forma dėl projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų padidinimo, netikslinant investicijų plano.

Sprendimų priėmimas butų ir kitų patalpų savininkams balsuojant raštu:

1) Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolas;

2) Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenis.

Kitos formos:

1) Prašymas derinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų planą;

2) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma Būsto energijos taupymo agentūrai (energiją taupančios priemonės);

3) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma Būsto energijos taupymo agentūrai (kitoms priemonėms);

4) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma savivaldybėms (energiją taupančioms priemonėms);

5) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma savivaldybėms (kitoms priemonėms);

6) Prašymo apmokėti projekto ar jo dalies parengimo išlaidas forma;

7) Statinio techninio darbo projekto paslaugų priėmimo ir perdavimo aktas

8) Prašymo kompensuoti projekto ar jo dalies išlaidas forma;

9) Prašymo apmokėti statybos techninės priežiūros išlaidas forma;

10) Prašymo kompensuoti statybos techninės priežiūros išlaidas forma;

11) Prašymo apmokėti projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas forma;

12) Prašymo kompensuoti projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų forma;

13) Prašymo papildomai Valstybės paramai (klimato kaitos specialiosiomis lėšomis) energinį efektyvumą didinančioms priemonėms forma;

14) Prašymo Valstybės paramai energinį efektyvumą didinančioms priemonėms forma;

15) Prašymo Valstybės paramai kredito draudimo įmokoms apmokėti forma;

16) Prašymo suteikti Valstybės paramą apmokant kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomos gyvenamosioms patalpoms, projekto įgyvendinimo metu/įgyvendinus projektą forma;

17) Prašymas išduoti pažymą apie galimos suteikti nereikšmingos pagalbos dydį butų ir kitų patalpų savininkams vykdantiems ūkinę veiklą;

18) Pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties forma;

19) Prašymas pritarti rangos darbų sutarčiai;

20) Prašymas derinti Projekto (jo dalies) rengimo paslaugų, Projekto (jo dalies) ekspertizes, statybos techninės priežiūros, rangos darbų su projektu (ar jo dalies) pirkimo paslaugų ataskaitą;

21) Prašymas derinti rangos darbų pirkimo ataskaitą;

22) Prašymas suteikti Valstybės paramą kompensuojant kiekvieno kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms;

23) Prašymas dėl papildomų staybos rangos darbų;

24) Natūrinių matavimų akto pavyzdys investicijų planų rengėjams.

25) PVM sąskaitos-faktūros pavyzdys

26) Prašymo pritarti ar pratęsti projekto įgyvendinimo termino pratęsimui forma.

Metodiniai reikalavimai

Daugiabučių namų modernizavimo investicijų projektų bei jų įgyvendinimo procedūrų metodiniai reikalavimai. (Taikoma projektams, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka buvo pritarta iki 2009 m. rugsėjo 1 d.)

Priedai:

 

Euro skaičiuokė

Euro skaičiuoklė