Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Įstatymai

ES teisės aktai:

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL L 210, 2006, p. 25)

Lietuvos Respublikos įstatymai:

1) Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262)  Nuoroda

2) Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2009, Nr. 93-3961; Nauja įstatymo redakcija nuo 2015-01-01) Nuoroda

3) Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353)  Nuoroda

4) Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440)  Nuoroda

5) Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597)  Nuoroda

6) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102)  Nuoroda

7) Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) Nuoroda

 

Įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai

1) Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1) Nuoroda (patalpinta nauja teisės akto redakcija galiojanti nuo 2018-01-16).

2) Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 Nuoroda (patalpinta nauja teisės akto redakcija galiojanti nuo 2018-01-20) 

Valstybinės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo sutartis, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 13d. įsakymu Nr. D1-281 Nuoroda

3) Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677  Nuoroda 

4) Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu nr. D1-267 Nuoroda

5) Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 įsakymu Nr. D1-34 Nuoroda (patalpinta nauja teisės akto redakcija galiojanti nuo 2018-04-19)

6) Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymą išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas Nuoroda

7) Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti0 apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452) Nuoroda

8) Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Žin. 2012, Nr. 6-194) Nuoroda

9)  Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. D1-961 (Žin. 2012, Nr. 138-7088) Nuoroda

10) Pavyzdinės Daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma Nuoroda

11) Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 752 Nuoroda

12) Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinė forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895 (Žin., 2010, Nr. 130-6663; 2012, Nr. 74-3855) Nuoroda

13) Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633) Nuoroda

14) Statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 Nuoroda

15) Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738. (pakeičiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 3.01.01.2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“) Nuoroda

16) Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878.(pakeičiantis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“)  Nuoroda

17) Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848. (pakeičiantis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“) Nuoroda

18) Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713. (pakeičiantis STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“) Nuoroda

19) Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-880. (pakeičiantis STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, STR 1.02.07:2012 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“) Nuoroda

20) Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754. (pakeičiantis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“) Nuoroda

21) Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogas 2011 m. (Naują Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogą planuojama parengti iki 2018-12-01) Nuoroda

Dokumentų formos

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. B1-803 paskelbtą kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus parengta paraiškos forma.

Čia pateikiami pavyzdiniai dokumentai, skirti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimų raštu organizavimui, kai yra priimami sprendimai, susiję su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimu ir lengvatinio kredito ėmimu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šie dokumentai yra parengti vadovaujantis tik bendrosiomis Civilinio kodekso, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalininės nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų ir Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nuostatomis. Dėl šios priežasties kiekvienu konkrečiu atveju šiuos dokumentus reikėtų peržiūrėti ir pritaikyti taip, kad jie atitiktų ir daugiabučio namo savininkų bendrijos įstatus, jungtinės veiklos sutartį ar atitinkamos savivaldybės patvirtintus butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalininės nuosavybės administravimo nuostatus bei kitus taikytinus teisės aktus ar dokumentus.

Priedai:

Kitos formos:

1) Prašymas derinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų planą;(Nauja redakcija)

2) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma Būsto energijos taupymo agentūrai (energiją taupančios priemonės);

3) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma Būsto energijos taupymo agentūrai (kitoms priemonėms);

4) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma savivaldybėms (energiją taupančioms priemonėms);

5) Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo akto forma savivaldybėms (kitoms priemonėms);

6) Prašymo apmokėti projekto ar jo dalies parengimo išlaidas forma; (Nauja redakcija 2017-12-05)

7) Statinio techninio darbo projekto paslaugų priėmimo ir perdavimo aktas

8) Prašymo kompensuoti projekto ar jo dalies išlaidas forma; (Nauja redakcija 2017-12-05)

9) Prašymo apmokėti statybos techninės priežiūros išlaidas forma;(Nauja redakcija 2017-12-05)

10) Prašymo kompensuoti statybos techninės priežiūros išlaidas forma; (Nauja redakcija 2017-12-05)

11) Prašymo apmokėti projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas forma;(Nauja redakcija 2017-12-05)

12) Prašymo kompensuoti projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų forma; (Nauja redakcija 2017-12-05)

13) Prašymo papildomai Valstybės paramai (klimato kaitos specialiosiomis lėšomis) energinį efektyvumą didinančioms priemonėms forma;(Nauja redakcija nuo 2017-06-30)

14) Prašymo suteikti valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms forma;(Nauja redakcija nuo 2017-06-30)

15) Prašymo Valstybės paramai kredito draudimo įmokoms apmokėti forma;

16) Prašymo suteikti Valstybės paramą apmokant kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomos gyvenamosioms patalpoms, projekto įgyvendinimo metu/įgyvendinus projektą forma;

17) Prašymas išduoti pažymą apie galimos suteikti nereikšmingos pagalbos dydį butų ir kitų patalpų savininkams vykdantiems ūkinę veiklą; (Nauja redakcija nuo 2018-05-22)

18) Pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties forma;

19) Prašymas pritarti rangos darbų sutarčiai;

20) Prašymas derinti Projekto (jo dalies) rengimo paslaugų, Projekto (jo dalies) ekspertizes, statybos techninės priežiūros, rangos darbų su projektu (ar jo dalies) pirkimo paslaugų ataskaitą; (Papildyta prašymo forma nuo 2018-07-25)

21) Prašymas derinti rangos darbų pirkimo ataskaitą; (Papildyta prašymo forma nuo 2018-07-25)

22) Prašymas suteikti Valstybės paramą kompensuojant kiekvieno kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms; (Nauja redakcija 2016-12-29)

23) Prašymas dėl papildomų staybos rangos darbų;

24) Natūrinių matavimų akto pavyzdys investicijų planų rengėjams.

25) PVM sąskaitos-faktūros pavyzdys

26) Prašymo pritarti ar pratęsti projekto įgyvendinimo termino pratęsimui forma.

27) Prašymas apmokėti/kompensuoti likusį neišmokėtą projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų dydį

28) Prašymas apmokėti/kompensuoti likusias neišmokėtas projekto (jo dalies) parengimo išlaidas

29) Prašymas apmokėti/kompensuoti likusį neišmokėtą valstybės paramos dydį už statybos techninės priežiūros išlaidas

Euro skaičiuokė

Euro skaičiuoklė