Geologiniai Ir Grunto Tyrimai: Ką Reikia Žinoti Juos Užsakant?

Geologiniai Ir Grunto Tyrimai: Ką Reikia Žinoti Juos Užsakant?

Dėl geologinių ir grunto tyrimų teiraukitės KSK.LT

Geologiniai ir grunto tyrimai yra glaudžiai susiję su statybų procesu, su urbanistine ir infrastruktūros plėtra. Didžiausias šių tyrimų privalumas yra tai, kad jie leidžia tinkamai ištirti geologines inžinerinių statinių sąlygas, įvertinti gamtinius ir technogeninius procesus, nustatyti darnos su aplinka kriterijus.

Taip pat geologiniai ir grunto tyrimai neatsiejami nuo saugaus statinio eksploatavimo ir ilgainiui galinčių atsirasti pastato defektų. Tyrimai atskleidžia dirvožemio savybes, grunto sudėtį ir geografinės vietos specifiškumą, o tai leidžia tiksliai nustatyti, kokio gylio pamatai turėtų būti įrengiami.

Geologiniai ir grunto tyrimai – kas tai?

Pastaruoju metu Lietuvoje pastebima tendencija vis dažniau užsisakyti geologinius ir grunto tyrimus, ypač kai yra plėtojama miestų infrastruktūrą, kuriamos požeminės erdvės transportui, statomi hidrotechniniai statiniai energijai išgauti ir plečiami uostai.

Atitinkamai įvertinus šių tyrimų poreikį, vietovėje gali būti atliekama nemažai veiksmų – tiek pavienių, tiek kompleksinių:

  1. Gręžiami geoterminiai ir vandens gręžiniai
  2. Atliekamas geoprojektavimas ir vertinamos geotechninės savybės
  3. Vykdomi inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
  4. Atliekama naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba
  5. Vykdomi geologiniai kartografavimo darbai
  6. Monitoringuojama geodinaminė ir struktūrinė aplinka
  7. Vykdoma geotechninė statybos kontrolė

Kadangi geologiniai ir grunto tyrimai yra labai susiję su įvairios paskirties statinių projektavimu ir statyba bei įrengimu, tai kiekvienu atveju tyrimų eigą patikslina šiuos darbus atliekanti įmonė.

Nors geologiniai ir grunto tyrimai ne visada yra būtini, tačiau juos atlikti labai rekomenduojama. Jie yra naudingi, nes jų atskleisti rezultatai nurodo visus reikiamus duomenis apie statinio pagrindo, šalia esančios aplinkos bei požeminės terpės geologinę sandarą, geologinius procesus, požeminį vandenį. Vis tik tie, kurie bet kokia kaina nori išvengti šių tyrimų, turėtų žinoti, kad tai padaryti galima tik tais atvejais, kai projektuojamas statinys priskiriamas nesudėtingų statinių kategorijai, kuri apima gyvenamuosius, sodo, pagalbinius pastatus, atitinkančius specialiąsias sąlygas (t. y. jų plotas neviršija 80 m2). Taip pat geologinių ir grunto tyrimų atlikti nebūtina tada, kai įvertinama, jog sklypui priskiriamos paprastos geologinės sąlygos, o statinio pamatas nėra polinis.

Geologiniai ir grunto tyrimai: teisinė bazė Lietuvoje

Geologiniams ir grunto tyrimams svarbūs du dokumentai: Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ir Statybos techninis reglamentas STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“. Pirmasis reglamentas nustato reikalavimus ir sąlygas, kurių būtina laikytis atliekant visų rūšių geologinius ir grunto tyrimus, skirtus teritorijoms planuoti, ūkinės veiklos aplinkai daromą įtaką vertinti ir statyboms vykdyti. O antrasis reglamentas orientuotas į konkrečią geografinę zoną – šiaurės Lietuvą ir joje esančius karstinius rajonus, kuriuose gipso sluoksniai yra labai arti žemės paviršiaus, todėl lengvai paveikiami paviršinio vandens, prasisunkiančio pro plyšius ir tirpinančio gipsą. Dėl šios priežasties tokiose vietovėse susiformuoja požeminės ertmės, virš kurių esantys birių uolienų sluoksniai gali įsmegti.

Trumpai tariant, galiojantys dokumentai yra labai svarbūs ir jų būtina laikytis, nes jie nurodo kaip, kokiu būdu, kokiomis normomis vadovaujantis ir su kokia įranga, priemonėmis turi būti nustatomi žemės gelmių parametrai ir atliekami tyrimai. Taip pat žinotina, kad geologiniai ir grunto tyrimai reikalauja ne tik praktinių įgūdžių, bet ir teorinio, teisinio išmanymo. Būtent dėl to rinktis įmonę, kuri užsiima šiais tyrimais, reikia atsakingai. Labai svarbu ir įmonės sąžiningumas, kuomet ji visas procedūras atlieka nuo pradžios iki pabaigos ir netgi atliktų grunto tyrimų rezultatus užregistruoja Žemės gelmių registre, laikydamasi egzistuojančios tvarkos. Tokiu būdu užtikrinamas tyrimų legalumas.

Geologiniai ir grunto tyrimai: kaip tai vyksta?

Atliekant geologinius ir grunto tyrimus turi būti remiamasi ne tik techniniais statybų reglamentais, bet ir atsižvelgiama į darbų rangos sutartį, techninę užduotį ir darbų programą (jeigu tokia sudaryta). Didžiausias dėmesys turėtų tekti techninei užduočiai, kuri užsakovo rengiama pagal statinio projektavimo užduoties duomenis. Techninė užduotis atskleidžia daug svarbių duomenų apie projektuojamą statinį, apie užsakovą, apie projektavimo įmonę, apie statybų rūšį, apie patį statinį, apie statybos sklypą, apie geotechnines kategorijas bei apie tai, ar anksčiau pasirinktame statybos sklype buvo atlikti geologiniai ir grunto tyrimai.

Dar vienas svarbus reikalavimas techninei užduočiai – išsamumas, kuris priklauso nuo pasirinktos įmonės profesionalumo. Geologinius ir grunto tyrimus atliekantys specialistai privalo žinoti geologinių ir grunto tyrimų reikalavimus, rūšis, tyrimų atlikimo eigą, paruošiamųjų darbų specifiką ir visą tyrimo darbų tvarką.

Jeigu vis dar kyla klausimų, kodėl šiems tyrimams būtini kvalifikuoti ir aukšto profesionalumo specialistai, atsakymas gana paprastas – nes nuo jų kompetencijos ir atliktų darbų priklausys suformuotos geologinių ir grunto tyrimų ataskaitos kokybė. Šią ataskaitą sudaro aiškinamasis raštas ir tekstiniai bei grafiniai priedai. Ataskaitoje yra pateikiami bendrieji duomenys apie statyboms pasirinktą sklypą, geologinę sandarą, hidrogeologines sąlygas, gruntų sudėtį ir inžinerinius geologinius sluoksnius, gruntų fizikines ir mechanines savybes, geologinius procesus ir reiškinius. Taip pat ataskaitoje nurodomi aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatomi požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių slūgsojimo sąlygos, gruntinio vandens lygis, srauto kryptis, galimi taršos židiniai, vykstantys geologiniai procesai, statinių deformacijos, krantų ir šlaitų tvirtinimų deformacijos, seisminio aktyvumo įvertinimas. Pateikiamos ir išvados bei rekomendacijos. Kaip teigia ekspertai, geologiniai ir grunto tyrimai padeda sužinoti tolesnes statybų galimybes, statybų saugumą.

Analizuojant kaip vyksta geologiniai ir grunto tyrimai, reiktų žinoti, kad gana didelį vaidmenį atlieka ir uždavinių pobūdis, nuo kurio priklauso geologinių ir grunto tyrimų rūšis: žvalgybiniai geologiniai ir grunto tyrimai, projektiniai geologiniai ir grunto tyrimai ar kontroliniai geologiniai ir grunto tyrimai.

  • Žvalgybiniai geologiniai ir grunto tyrimai, kurių metu analizuojami geologiniai, hidrogeologiniai, geomorfologiniai bei geodinaminiai požymiai, išaiškina vietovės tinkamumą statyboms, leidžia įvertinti galimus inžinerinių geologinių sąlygų pokyčius.
  • Projektiniai geologiniai ir grunto tyrimai vykdomi tuomet, kai reikia parengti statinio konstrukcijos dalies (statinio pamatų, atramų ir t. t.) projektą ir priimti statinių konstrukcijų geotechninius sprendimus. Šie tyrimai neišvengiami, kai atliekamas naujos statybos, rekonstruojamų ir kapitališkai remontuojamų statinių geotechninis projektavimas.
  • Kontroliniai (papildomi) geologiniai ir grunto tyrimai padeda gauti papildomą svarbią informaciją apie statybos teritorijos inžinerines geologines sąlygas. Toks tyrimas reikalingas geotechniniam projektavimui vykdyti, siekiant patikrinti jau atliktų projektinių geologinių ir grunto tyrimų duomenų patikimumą bei kokybiškai papildyti duomenis, susijusius su geotechniniu projektavimu.

Tad atlikti geologinius ir grunto tyrimus bei žinoti jų rezultatus yra ne tik reikalinga, bet ir naudinga – dėl statinio perspektyvų ateityje.

https://www.kskompanija.lt/grunto-ir-geologiniai-tyrimai/

Geologiniai ir grunto tyrimai: kokie reikalavimai jiems keliami?

Net ir iš pirmo žvilgsnio matyti, kad geologiniai ir grunto tyrimai yra gana sudėtinga užduotis, kurios negali atlikti bet koks asmuo. Šiems tyrimams reikalingas ne tik išmanymas, bet ir būtinybė laikytis tam tikrų reikalavimų. Pazvydžiui, laikytis teritorijos režimo (jeigu toks yra nustatytas); laikytis darbų saugomose teritorijose nustatytos tvarkos; nepažeisti žemės, kurioje vykdomi darbai; nenukrypti ir griežtai vadovautis inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų užduotimi; stengtis užtikrinti, kad tyrimo sudėtis, apimtis ir visos reikalingos priemonės būtų parinktos taip, kad gauti duomenys būtų kuo tikslesni, konkretesni ir aiškesni. Be to, būtina žinoti visus tikslinius teisės aktus ir kitus reikalavimus, kurių privalo laikytis geologinius ir grunto tyrimus atliekantys specialistai. Tad šiuo atveju, kiekvienas turėtų atminti, kad dažniau reikia vertinti ir kreipti dėmesį ne į geologinių ir grunto tyrimų kainą, o į specialistų profesionalumą.

Pabaigai apie tai, kas dar labai svarbu geologiniams ir grunto tyrimams – kaip pasirinkti patikimą ir tinkamą įmonę, galinčią atlikti visus reikalingus darbus. Pirmiausia, reikėtų pasirinktai įmonei užduoti rūpimus klausimus, peržvelgti kitų atsiliepimus apie suteiktas paslaugas, pasitarti dėl geriausių sprendimų konkrečiu atveju. Jei įmonė profesionali, orientuota į klientą ir jo keliamus lūkesčius, ji atsakys į visus klausimus, pateiks išsamią geologinių ir grunto tyrimų ataskaitą, kurioje bus nurodytas statybinės teritorijos reljefas; technogeninių ir natūralių gruntų bei uolienų geologinė sandara; požeminio vandens gylis; statybinėje teritorijoje vykstantys egzogeniniai procesai; gruntų ir uolienų, slūgsančių po pastatu, fizinės bei mechaninės savybės; uolienų sukarstėjimo laipsnis pagal geofizinius elektrinės tomografijos duomenis (pastarieji duomenys bus pateikti tik tuo atveju, jeigu jų reikės). Tad nuo įmonės pasirinkimo labai stipriai priklauso geologinių ir grunto tyrimų kokybė.

[masterslider alias=”grunto-tyrimai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating*